افزودن نظر جدید

چشم هات رو باز کن تا بفهمی وگرنه عین یک احمق خواهی مرد. تاریخ نگاران گنده درباره ازدواج با مراحم و زنازادگی و بی ناموسی هخامنشیان گفته اند. با چرت و پرت های تو آن پست فطرتان بزرگ نمی شوند. اولش کوروش خاله خودش رو بعد از کشتن شوهر خاله ش به کنیزی گرفت و به زور با او ازدواج و به خاله خودش تجاوز کرد، بعدا فرزندانش الگو گرفتند و نسبت به هم چنان کردند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.