افزودن نظر جدید

اگر کمبوجیه با خواهرش ازدواج کرده به قل شما پس داریوش کی بوده مگر داماد کورش نبوده و شوهر خوار کمبوجیه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.