افزودن نظر جدید

بنای دویت میان وجود و هستی از آفرینش انسان آغاز گردید و وجود عظیم قدس السره ، طبقه ی دهم عرش را به انسان واگذار نمود و خود در هستی جاری شد . حق یگانه فاعل فعل هستم ؛ از اولین آدم تا روز موعود بر یک آیین استوار شد . بلی ، تسلیم در اسلام احیا در مسیح یا بازی عشاق در عرفان هر نام و سلیقه در یک "، به وحدت می رسند . و آن صراط مستقیم به سوی هو ست . این آیین از ازل حق بوده و تا رستاخیز نیز هادی جویندگان حقیقت و زندگی خواهد بود .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.