افزودن نظر جدید

این قدر نمی فهمد که توحید یعنی اطاعت بی چون و چرا از دستور خدا و هر کس جز این کند، پیرو هوای نفس و دشمن خدا است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.