افزودن نظر جدید

خیر اینگونه نیست .هیچکس بقدر صوفیه بخدا نزدیک نیست دشمنی با صوفیه باعث میگردد که دشمنانشان به سخنان سخیف واستدلاهای کم ارزش ومردود متوسل شوند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.