افزودن نظر جدید

این مقاله بیشتر تعریف بود تا تخریب احمق این که انوشیروان بزرگ توانسته با حیله و صرف هزینه ی کمتر بزرگترین دشمنانش را از بین ببرد نشان از هوش اوست مگر. مختار چندین بار عهد شکنی نکرد و حتی قسم قرآنش را نشکست؟از این نمونه سیاست ها بسیار در تاریخ است وشما به طور مسخره ای سعی در تخریب بزرگان آریایی دارید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.