افزودن نظر جدید

حکومت از آن الله است و جز الله سبحانه و تعالی هیچ سلطان نیست. سلطنت ساسانی نه مقبولیت مردمی داشت و مشروعیت الهی نداشت . جهاد و فتح اراضی توسط حضرت عمر (رض) شرعی بود . امریکا کاری میکند مشروع نیست اما همین که شما میگویید مسخره همین کار دنیا را دارد میخورد و جواب آتش آتش هست . جواب امریکا آتش هست . جواب آن صاروخ و سلاح هست .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.