افزودن نظر جدید

داداش ! چی میگی واسه خودت ؟؟؟؟؟ اگه عربها 350 میلیون ایرانی کشته بودن که به تدریج نسل ایرانیها کلا مثل دایناسورها منقرض شده بود ! یه چیزی بشه قبولش کرد ! عرب ستیزی هم حدی داره والا ! اینقدر هم دروغ نگو ! نصیحت هم نکن که زیاد دروغ گفتی عزیز من ! به چشم ما لرها هم کاری نداشته باش. از کجا فهمیدی من لر هستم ؟ مگه لهجه دارم ؟ حضرت علی همونی بود که تو میدون جنگ گردن آدمای بی شعور و وحشی رو میشکست. ولی بیرون میدون وقتی یک زن بهش فحش داد سرش رو انداخت پایین و جوابش رو نداد. میتونست بزنه اون زنه رو از وسط نصف کنه ولی سکوت کرد و فقط سرش رو انداخت پایین. علی همونی هست که خلیفه بود و قلمرو حکومتش از خراسان تا مصر بود ! ولی مثل فقرا زندگی میکرد و شبها گرسنه میخوابید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.