افزودن نظر جدید

سلام در اینکه تمامی فرقه ها با هم اختلاف عقیدتی یا روشی دارند، شکی نیست، و اینکه پیروان جریان مکتب اقدام به ترر کرده اند، نیز اتفاق افتاده است، ولی نسبت دادن برخی اتهامات ثابت نشده به هر یک از جریان های مختلف خلاف انصاف است. بلکه باید جریانی ثابت شود تا آن را به یک فرقه یا گروه نسبت داد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.