افزودن نظر جدید

نام همسر مصری کوروش اپري یس بوده یک سند از هرودت که وجود همسر مصری کوروش تایید میکنه بانویی پارسی به دیدار همسران کوروش رفت و هنگامی که چشمش به کودکان درشت و زیبای اطراف کاساندان افتاد لب به ستایش فراوان آنان گشود. آن گاه کاساندان که همسر کوروش بود گفت:« بله، می بینی چه بچه هایی دارم! و آنگاه کوروش به من توجهی ندارد و چشمش همیشه در پی این زن مصری است که تازه گرفته است» تاریخ هرودوت، کتاب ۳، بند3
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.