افزودن نظر جدید

در رد مقالت همین بس که داستان مرگ کوروش(نوشته هرودوت)امروزه مورد قبول محققان نیست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.