افزودن نظر جدید

لطفا استدلال‌های ایشان را اینجا بیان کنید. ضمناً این نکته بسی واضح است که در زمان آریارمنه اصلا خط میخی پارسی وجود نداشت. همین خود دلیلی است که این کتیبه توسط آریارمنه و در زمان او نوشته نشد. بلکه بعدها به اسم او جعل شد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.