افزودن نظر جدید

حلول يعنى تجلى حق درقالب انسان ويا اشيا ولى دونا دون به عوض کردن جامه وياقالب. آن هم در انسان.تا که ظهور اخر وزمان.وکسى که به اخر زمان اعتقاد ندارد دونا دون را هم نمى پذيرد.صفى زاده خود سنى بوده وبه اخر وزمان اعتقاد ندارد ...فرزند زهرا را قبول ندارد.اون وقت شما به عنوان يک شيعه چطور حرف اونو قبول مى کنيد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.