افزودن نظر جدید

همان بهتر که عشر بدهیم که در راه خدا مصرف شود نه اینکه خمس و زکات تا با آن با اصل شیعه جنگ و ستیز کنند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.