افزودن نظر جدید

سلام علیکم اقا جان فرمودید نمیدانم عشریه چیست . اول اینکه اگر جواب نداده ام انگونه که شما میخواهید برای اجتناب از سوء استفاده تصوف فرقه ای است ملا سلطان بر مبنای اجتهاد خود عشریه را مکفی از خمس قرار داد و مقلیدنش که مریدان او هم بودند نشر دادند . اینگونه فتاوای شاذ که با اصحاب ما مخالفت داشته باشند موجود است مانند سلار دیلمی که خواندن نماز جمعه را در عصر غیبت حرام میداند دوم اینکه مراد این بوده باشد کسیکه یک دهم از درامد روزانه خود را بپردازد اموالش بحد نصاب پرداخت خمس نمیرسد از نظر اینکه بر او سال بگذرد و یا از مخارج زندگی اش اضافه باشد پس عشریه او را کفایت میکند که خمس شامل حال او نمیشود البته حقیر پاسخ این دو دیدگاه صوفیه را داده ام و مکرر نمیکنم اما پاسخهای ما.. حقیر بر اساس سلوک عرفانی و فقه جعفری پاسخ داده ام و عقیده ما همان است که جواب داده ایم . هدف سوال کننده را بخوبی میدانیم اما از موضع عقاید خود پاسخ گفتیم و زمانی که شما پاسخ همان سوالات را از سایر فرقه ها دریافت نموده و با پاسخهای حقیر بسنجید خواهید دید کوچکترین انحرافی در عقاید حقیر نیست . بنده عرض میکنم اگر عشریه را چیزی شبیه انفاق تلقی کنید جایز است و حتی مستحب اما اگر خمس تلقی شود هرمرام و مسلکی که باشد بدعت اورده و انحراف است . پاسخهای من میزان برای شناسایی حق از باطل است .انچه خلاف پاسخهای حقیر در هر فرقه ای که باشد انحراف است . البته من نیز مجمل پاسخ داده ام اما نوع تفکر ما بخوبی نمایان است ما در جواب پرسش چهارم اوردیم که.. محال است معارف حقه الهیه در فقهی غیر از فقه جعفری (ع) سریان داشته باشد.....پس از هیچ مرام و مسلک و فرقه ای که در مقابل اهل بیت باشند ممکن نیست دفاع کنیم و این حرف شما از جمله موارد تعجب اور برای بنده بود. گفتید حرف از عشریه زدیم نه . ما فقط پاسخ در وجه صحیح دادیم و تلویحا انچه در گنابادی و یا سایر فرق البته با عناوین دیگر موجود است را رد کردیم اما شما میتوانید در قالب مجموعه ای از سوالات از عقاید و مبنای فکری ما تفتیش کنید و هرکجا انحرافی دیدید پیرامون همان موضوع مناظره میکنیم . در باب تصوف فرقه ای و سازمان یافته و انشعابات متاخره مخصوصا صد سال اخیر گنابادی و منشاء ایجاد انحراف انه و انچه را که مرحوم کیوان قزوینی و همچنین مولف در خانقاه بیدخت چه میگذرد و دیگران نوشتند . مستدرکش نزد ماست (انچه انها نیاورده اند ) ما رعایت عدل و انصاف میکنیم و کتب و اثار انها را با دقت و موشکافانه بررسی کرده و مطالبشان را با اصطلاح و زبان خودشان فهم میکنیم و ان وقت زبان به نقد میگشاییم . ( پس بدانید ما سوالات را بر اساس مبانی اعتقادی خود پاسخ داده ایم نه از جانب منحرفین با هر اسم و رسمی ) سخن بسیار است و ما را مجال نیست موید باشید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.