افزودن نظر جدید

سلام علیکم از داوری نا صواب و بدور از انصاف شما جدا متعجب شدم بنده از اصلاف صوفیه یکان به یکان انها و کتب انها و سره و ناسره انها مطلع هستم اقا جان... بنده را با جهله صوفیه چکار با انحرافات اخیره گنابادیها چکار ما را با تاسیس فرقه جدید تصوف چکار حرف بنده تبیین حقیقت تصوف است نه توجیه عقائد منحرفان اقا جان اماندار باش حرف ما روح سلوک و عرفان ناب است که توسط عده ای منحرف بد نام شده است ما جوابگوی حقیقت تصوف و عرفان هستیم نه دفاع از فرقه ها و توجیه افکار انها ما از تصوف فرقه ای و اتشعابات ان باخبریم ما قصه سکندر و دارا نخوانده ایم از ما جز از حکایت مهر و وفا مپرس درپناه حق
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.