افزودن نظر جدید

پیامبربنابدستورخداابتدامردم را.راهنمایی میکرد.که ازگردنش ردشود.وآیندگان نگوینداگرراهنمایی میشدند.هدایت میشدند.ایشان این هدایت راانجام داد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.