افزودن نظر جدید

یک مسعله ی دیگر را نیز یاداور شوم ... در ضمن در ان زمان انها (اجداد کوروش) فرمانروای پارس بوده اند ... و در بسیاری از زمانها عده ایی به عنوان غصب فرمانروایی در گوشه و کنار ان سرزمین ادعای پادشاهی میکردند و قصد برهم زدن نظم داشته اند ... و این پادشاهان شاهان محلی را در سرزمین خود برای ایجاد نظم و عدالت سرکوب میکردند و سرزمین را یکپارچه میکردند ... شاید این اشره شاه شاهان اشاره به ای مضمون داشته باشد... چنان که میگویند اهورامزدا این سرمین را بما عطا کرده(یعنی به خواست اهورا این کشور را بدست اوردیم یعنی از چنگال شاهان محلی باز ستاندیم) و به خواست او شاهیم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.