افزودن نظر جدید

اگر منظور از لوح های قبل از هخامنشیان لوح زرین آریارمنه و لوح زرین آرشام شاه است ترجمه ی انها را بری شما میگذارم: ترجمه ی لوح ارایامنه : ((متن کتیبه بدین شرح است "آریارمنه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه در پارس، پسر چیش پیش، نوه هخامنش. آریارمنه شاه می‌گوید:این کشور پارس که من دارم، دارای اسبان خوب و مردان (است) خدای بزرگ اهورامزدا (آنرا) به من عطا فرمود. به خواست اهورامزدا من شاه در این کشور هستم. آریارمنه شاه گوید: اهورامزدا به من یاری ارزانی فرماید. "))(منبع بررسیهای تاریخی. شماره مخصوص دوهزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران. مهر ۱۳۵۰ دکتر پرویز رجبی) لوح زرین ارشام شاه: اهورمزدا خدای بزرگ که بزرگترین خدا ( است ) مرا شاه کرد . او کشور پارس را که دارای مردم .خوب و اسبان خوب ( است ) بمن عطا فرمود . بخواست اهورمزدا این کشور را دارم .مرا اهورمزدا یار باشدو خاندان مرا و این کشور را که دارم او یاری کند .(منبع : ترجمه کتیبه به فارسی به نقل از « فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی ، رلف نارمن شارپ ») منابع دیگر: 1-سنگ نبشته‌ها سخن می‌گویند: تألیف سرهنگ بدیع‌الله کوثر 2- اقلیم پارس: تألیف آقای سیدمحمد تقی مصطفوی 3-ا ران باستان جلد اول تألیف مرحوم مشیرالدوله. 4- باستنشناسی ایران باستان: تألیف پروفسور واندنبرگ ترجمه دکتر بهنام. ** همانطور که مشاهده کردی نام اهورامزدا صراحتا امده.(اینم دلیلی دیگر و مستند)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.