افزودن نظر جدید

دقیقا دروغ در تمام پست هاتون موج میزنه ... توگفتی ((گزنفون به صراحت میگه کورش خدایان رو پرستش میکرد ! تو همون وصیت نامه کورش چند خدایی کورش ثابت میشه )) حالا من پاره هایی از وصیت نامه ی کوروش رو که ترجمه ی (( خشایار رخسانی )) هست که در ان کوروش به پروردگار یکتا قسم یاد کرده میگذارم: ۸.۷.۲]هنگامیکه کوروش در کاخ خوابیده بود، تینابی (رویایی) را دید: یک رُخساره ای (قیافه ای) که بیشتر از آدمیزاد شکوهمند و زیبا بود در خواب بر او نمایان گَشت: "آماده شوید، کوروش؛ زیرا شُما باید بزودی به سوی ((خُداوند بروید."))(نه خدایان) هنگامیکه آن تیناب پایان یافت، کوروش برخاست و بنظر میرسید کمابیش پی بُرده باشد که پایانِ زندگیش نَزدیک است. ۸.۷.۳} ...... پس از آن کوروش به نیایش پَرداخت:" ((پَروَدرگارا)) این پیشکش ها را به نشانۀِ سپاسگُزاریِ من از شُما بپذیرید، از بهر کُمک هایی که در انجامِ بسیاری از کارهایِ بُرزِش آمیز (افتخار آمیز) به من کردید؛ زیرا شُما با نشانه هایی در بُودِش (وجود) یک قرپانی، با نشانه هایِ آسمانی، با پروازِ پَرَندگان، و گُفته هایِ شُگون نما (فال نما) و آینده نگر، پیوسته به من نشان دادید که چکار باید بِکُنم و چکار نباید بِکُنم. من میخواهم از ته دل شُما را سپاس دارم؛ من هیچگاه در ارج نهادن بر پُشتیبانی هایِ شُما کوتاهی نکردم و در هنگامۀِ کامیابی هایم هیچگاه اندیشه هایِ بُرزِش آمیزی (افتخار آمیزی) که از مرز آدمی گُذر کُنند، در سر نَپَروَراندم........ در هنگام وصیت به فرزندان و اطافیان : ....."افزون بر آن، من در درازای زندگیم، دیدم که دوستانِ من کامیابی شادمانیشان را به کُمَکِ کوشش هایِ من بدست آورده اند و دُشمنان من بدستِ من فَرمانبُردار من شُده اند؛ و کشور من، که روزگاری بَخشِ مَهَندی (مُهمی) از آسیا نبود، اکنون من آنرا سَربُلند تر از هَمۀِ کشورها کرده ام. در همۀِ کشورگُشایی هایم، چیزی نبوده است که من نتوانسته باشم آنرا نگه بدارم. در سراسر گُذشته ای که در پُشتِ سر دارم، من در دستیافتن به هرچیزی که آرزویش را داشتم، کامروا بوده ام؛ ولی یک نگرانی که پیوسته در کنارم بوده است، که مبادا در این روزها شاید من چیز ناگواری را ببینم یا بشنوم یا بیازمایم، نمیگُذارد که فُزونمند سربُلند یا گزافگونه خوشهال باشم. ۸.۷.۸ ] "ولی اکنون، اگر که بمیرم، من فرزندانم را برای شُما میگُذارم، که (((خُداوند)))(نه خدایان) به من بَخشیده است، تا پس از من زنده بمانند، و من دوستانم و کشورم را نیک اَختر و خوشبخت رها خواهم کرد؛"..... ۸.۷.۱۱} "کامبیز، تاج و تخت را به شُما واگُذار میکُنم، که بخشش ((خُداوند)) و من به شُما است؛ و تا آنجا که در توانایی من است که آنرا به شُما ،(Tanaoxares ، واسپارم." کوروش گُفت، "به شُما، تَنِ خارا (رویین تن ماد و اَرمَنستان را میدهم و اَفزون بر اُستانداری بر آن (satrapy) اُستانداری دوتا اُستان، شُما را اُستاندار کادوکیه هم میکُنم. با بَخشیدنِ سررشته داری این اُستان ها به شُما، تَویِ (قدرت) بیشتر و پاژنام (عنوان) پادشاهی را به برادر بُزرگتر شما واگُذار میکُنم. به باور من رَخنِ (ارث) شُما، شادمانی بیشتر با نگرانی کمتری برایِ شُما به همراه خواهد داشت، تا برای برادر شُما؛" در ۸.۷.۱۵] "از اینرو، شُما دو برادر، هرگز آن فَرخُندگی هایی (برکت هایی) را که (((خُداوند))) راه آنها را برایِ نزدیک کردنِ پیوندِ میانِ شما هموار کرده است، بی هَنایش (بی تأثیر) نَگُذارید، ونکه (بلکه) بیدرنگ این پیوند را زیرساختی برایِ ساختنِ دیگر کردارهایِ مهرآمیز روی آن کُنید؛و .... در ۸.۷.۱۷] در پیشگاهِ ((((خُداوند ))))از شُما خواهش میکنم، پسرانِ من، اَرج همدیگر را نگهدارید اگر برایِ شُما مَهَند (مُهم) است که مرا شاد کُنید. بنظرم میاید که هیچکُدام از شُما نتواند آشکارا بگوید، هنگامیکه من از زندگی در این جهان دست کشیدم، از بودن در کنار شما نیز بازخواهم ایستاد؛ زیرا شُما با چشم هایی که در بدن دارید، هیچگاه روانِ مرا نَدیده اید، ولی با این همه شُما به هَستی آن به کُمکِ کارهایِ بُزُرگی که اَنجام داده است، پی بُرده اید." .... در ۸.۷.۲۲] "اکنون اگر چنین چیزی راست است، همانگونه که من چنین میپندارم، و اگر روان، بدنِ آدمی را فرومیگُذارد، پس آنچه را که من از شُما خواهش میکنم انجام دهید و اَرج خود را به روانِ من نشان دَهید، ولی اگر به چنین چیزی باور ندارید، و میپندارید که روان در پیکر میماند و با آن میمیرد، پس دستکم به (((خُداوندِ جاویدان)))، وینارگر (ناظر)، بالَستیک (مُتعال)، گوش فرادهید، به کسیکه این کیهانِ سامانیده شده (نظم داده شده) را به دور از آسیب، بدونِ لغزش، بی پایان، با زیباییِ بی همتا و شکوهمندیش، سرپا نگهداشته است؛ و هیچگاه این پروانه را به خودتان ندهید که کاری ناروا انجام دهید و یا آهنگِ انجام کار اهریمنی داشته باشید.".... در ۸.۷.۲۳] "به هر روی، پس از خُداوند، هَمچنین به هَمِۀِ نژادها اَرج و آزَرمِش نشان دهید همانگونه که پیاپی و جاوید ادامه مییابند؛ از آنجا که (((خُداوند))) شُما را در تاریکی پِنهان نمیسازد، کارهایِ شُما باید پیوسته در پیش دیدِ هَمِگانی گُذارده شِده و آشکار باشند؛ و اگر کِردار شُما پاک و پالوده از بیدادگری باشند، آنها توانِ شُما را در میانِ هَمِِۀِ هومَنی (انسانیت) برجسته میسازندو.... ۸.۷.۲۸] "این واپسین سُخن مرا نیز بیاد آورید،" کوروش گُفت:"اگر شُما با دوستانتان مهربان باشید، در کیفر دادن به دُشمنانتان نیز توانا خواهید بود. و اکنون خُدا نگهدار، فَرزندانِ من، از سویِ من به مادرتان بدرود بگویید؛ و به هَمِۀِ دوستانِ من همچنین، هم به آنها که در اینجا هَستند و هم به آنها که نیستند، من به شُما خُدا نگهدار میگویم." پس از این گُفته ها، کوروش به هَمِۀِ آنها دست داد، خودش را پوشاند، و بدینسان جان سپُرد... /// میبینی دروغ در تمام پست هاتون موج میزنه . از همین دروغ هایی که مینویسید و گفته های کوروش رو تکذیب میکنید معلومه که چقدر عالم هستید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.