افزودن نظر جدید

حرفتون رو میذارم به حساب ناپختگی و جهل شما از مسائل تاریخی. بهتره اسناد و شواهد را بررسی کنید. امروزه تاریخ پژوهان مسلمان و حتی غیر مسلمان هم به نظر شما ب عنوان یک جوک نگاه میکنن. مطالعه کنید: http://www.adyannet.com/tags/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.