افزودن نظر جدید

گاو تبدیل به گئوش شده است، نه گئوش تبدیل به گاو تا بگویید: ش را چطور حذف کردید!!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.