افزودن نظر جدید

سلام به دوست نورآبادی من یکشب مهمان یکی ازآتشبگیهابودم صبح حرفی زد من اعتراض کردم بعدچندین قسم خورد که پسرش دعواش نکنه آنهانمازمیخواننداماکاهل هستند میگفتن میخوانیم اماآنموقع نمیخواندند خیلی کینه به نظام اسلامی داشتن گفتن الماس خان پیشگویی کرده که همین سام دوسال بعد رهبرمیشود که دوسال گذشت وخبری نشد . بنظرمن آنهامردم پاک سیرتی هستنداماازخودشان نمیپرسند سام چرادرفرانسه وپول ازکجامیاورد . آنهافقط چون سیدند احترام میکنند البته میگفتن به میگویدنمازبخوانید . کلادرجاهاوافرادبیسواد نفوذدارند واین نادانی افرادخوش طینت مشکل سازاست . اوگفت من دوستدارسیدالماسم ومن گفتم من سیدم وتوداری قسم میخوری که این توهینهارابه من نکردی فقط ازپسرش ترسید البته من بادوستی رفتم ونمیدانستم آنهااینطورهستندبهرحال امثال سام درخوشی واینهاگرفتاربودند درکل ازنام امام علی وجهل استفاده کردند وتوفکرکن صدسال پیش چندآدم باسوادبودندکه بادلیل قبول کنند درکل اینهابه نمازاعتقادداشتندهرچندنمیخواندند میگفتند میخوانیم امافصلی بود پیش مانخواندند وخودشان هم ازنخواندن راحت نبودن کلا جای مسجد میرن دوساعت میگن حق علی حق علی ! ای مراسمشان بودبعدمردم ایران چطورقبولمیکنندسام رهبربشه که دلخوش شدن افرادساده آنهاهیچ نظری درمورداسراییل ندارند وکلا بنظرمن بسختی بتوان بااسلام ازشوندفاع کرد ولی مثل باب وهمه فرقه هادیگه هستندخداوندهمه مارابه راه راست هدایت کنه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.