افزودن نظر جدید

باگذری درتاریخ وحال, ودرک ظرافتهای عالم باطن میبینید که هرکه آمد نقش خودرا خواند ورفت واثری یقینی وحقیقی که درحیرت واعجاب کامل تمام چرخه بالا وپایین هستی رادراراده خود میچرخاند وکریم است درحق تمام عالم وتمام دلهای درویش وشکسته وگناهکار ...همین خاندان مرتضی علیست ...باقی ناخلف ودزد وبدکارازآب درآمدند...نظیر کسانی وخانواده هایی که دراین چند دهه طلسم ریاکاری وپلیدیشان شکسته وشرمنده مستضعفان ومادران مظلوم شدند...امیدوارم بدون ریا وبا دل مطمئن وشکسته مولا را بخوانید ودریابید که مجالی ووقتی نمانده ...یار شوید ویاری کنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.