افزودن نظر جدید

سلام . توهین و همچنین تغییر دائمی موضوع بحث واقعاً نشانه ی کم آوردن در بحث است. این مسئلی ای بدیهی است. بگذریم ... [1] درباره ی وجود خارجی اهریمن ، این دیدگاه شماست. گرچه در طول تاریخ همواره رهبران زرتشتی اصرار داشتند که اهریمن وجودی خارجی دارد و در مقابل اهورامزداست . [2] اما استعاره . اگر استعاره باشد که مشکلی نیست. در بیان آموزه ها استعاره ایرادی ندارد . مخصوصاً اینکه در قرآن نیز بسیار استعاره به کار فته و شما برداشت اشتباه خود از همین استعارات را به عنوان نکات خلاف علم ناقص بشری در بوق و کرنا کرده اید و ما هم البته شما را به تحقیق از سایتهای مربوط به پاسخگویی به شبهات دعوت نمودیم . عرض کردیم که در بیان آموزه ها استعاره ایرادی ندارد. اما اینجا حرف از عقائد و مبانی باورها نیست . بلکه سخن از یک دستورالعمل خارجی و عینی برای رهایی از شر اهریمن - به تعبیر شما نیروهای شرور - است . عجیب است که یک مزدیسنی ، برقراری ارتباط میان یک انسان و حیوان و دیگر قوای طبیعت که امروزه در آزمایشگاه نیز قابل اثبات و تأیید است را خرافه می داند. حتی ارتباط برخی قوای طبیعت - شهاب سنگها - با برخی قوای دیگر را که علم بشر در برابربخش عظیمی از آن سکوت کرده را خرافه می داند . اما از یک دستورالعمل خرافی اوستا که کاملاً خلاف عقل است ، حمایت کرده و با بیان عبارات بی ربط سعی در توجیه این مسئله دارد. خانم شیرین ! در انتها باز هم موضوع بحث را به انحراف کشیدید . تغییر چندین و چندباره موضوع بحث : نشان کم آوردن در گفتگو . تمام مواردی که فرمودید را می توانید از سایتهای پاسخ به شبهات بپرسید . به نظرم پاسخ این شبهات شما علیه اسلام چنصدسال پیش داده شده است !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.