افزودن نظر جدید

ونديداد داراي فرگرد هاي متعدد است و اين بخش مربوط به تنها مسئله زنان قاعده است نه چيز ديگر و باز هم من استباطم اين است كه مربوط به زنان قاعده است و در مورد شاهنامه يك منبع تاريخي نيست و چگونه فردوسي ميتواند بعد از هزاران سال بگويد كه چنين چيزي رخ داده ؟ و در ضمن آن قضيه به علت خشم تورانيان از پذيرش دين زرتشت توسط گشتاسب بود و ربطي به زرتشت ندارد .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.