افزودن نظر جدید

سلام ناشناس گرامی ؛ آنچه شما فرمودید در ابتدای امر مربوط به مردانی است که با زنان خود در زمان عادت ماهانه نزدیکی می کنند . درست است . اما در ادامه حکم اعدام را به همه ی مردان و بلکه همه کسانی که به قوانین دین زرتشتی عمل نمی کنند تعمیم و تسرّی داده است .: « کسانی » که دادرس و داور را به هیچ شمارند مردان بی قانون و بی آیین هستند. مردان بی قانون همه ناپاک و ملعون هستند. « مردان ناپاک و ملعون ، همه » سزاوار مرگ می باشند. ...................... ضمناً سخن من بر اصل قانون است کاری به اجرای آن ندارم . اگر بخواهیم به اجرای قوانین هم نظری داشته باشیم ، اسفندیار در حمله به ترکستان - در اثر تحریک زرتشت - مردم ترکستان را قتل عام نمود . و به گفته ی فردوسی آن چنان مردم را قتل عام کرد که زمین از اجساد کشتگان پر شد . اسفندیار هم به رستم گفت که من مردم ترکستان را کشتم چون حاضر به پذیرش دین زرتشت نشدند . سپاس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.