افزودن نظر جدید

حلیته المتقین هم پر است از احادیث غیر معتبر که می تواند باعث شک و شبه در دین شود و حال آنکه با روایات نامعتبر نمی توان خللی در دین ایجاد کرد و همچنین با زیر سوال بردن ادیان الهی باعث تقویت دین دیگر نمی شویم .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.