افزودن نظر جدید

یکی از مسئولین خانقاه گنابادیه:آقای تابنده امام زمان است!+سند http://sofiye.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C/item/2951-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AF.html
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.