افزودن نظر جدید

تا پیش از حکومت پهلوی هیچکس به ایران باستان توهین نکرد. از عصر رضاشاه جریانات ملیگرا و باستانگرا توهین به اسلام را شروع کردند، در حقیقت نقشه استعمارگران را پیاده کردند. تقابل ایران باستان با اسلام از زمان رضاشاه و توسط باستانگرایان افراطی آغاز شد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.