افزودن نظر جدید

اشتباهات 1 هیچ مدرکی وجود نداره که در دین زرتشت زن از پلیدی به وجود امده پس چه طوری ازرمیدخت وپوراندخت پادشاه شدن یا دینگ با شکل خودش سکه زد ودر ارث هم زن و مرد برابر بود 2 ازرمی دخت پدر رستم رو کشته بود برای همین رستم ازرمی دخت رو عزل کرد 3 رستم تمام زنان خسرو پرویز رو شکنجه کرد برای خودت نوشتی بدون مدرک بعد گفتی یزدگرد رو پیدا کرد در حالی که یزدگرد پسر شهریار نوه خسرو پرویزه چه ربطی به شکنجه کردن زنان خسرو پرویز داره وقتی قباد دوم پادشاه شد تمام پسران خسروپرویز رو کشت و گفتی به زور رستم پادشاه کردش یعنی خودش نمی خواست پادشاه بشه 4 رستم این پیشگوی رو در نامه ای به برادرش گفت نه به همه مردم تازه ازفردوسی شعر اوردی برو ببین چه قدر در مورد رستم فرخزاد شعر گفته و این هم گفته عرب هرکه باشد به من دشمن است کز اندیشو بد خوی اهریمن است 5 رستم هیچ موقع علیه خسرو پرویز کودتا نکرد چیزی از تاریخ نمیدونی ننویس جواب بده ا
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.