افزودن نظر جدید

ادامه: جناب مهرداد، عقلانیت و آبادانی و ... شعار است. اتفاقا زرتشتیان به دستور اهورامزدا ویرانی بسیاری نیز بر جای گذاشتند. و دین خود را به زور سر نیزه و با کشتار و خونریزی منتشر کردند. بخوانید اسناد اوستا را: [http://www.adyannet.com/fa/tags/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C]
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.