افزودن نظر جدید

اگر مطلب را مطالعه می نمودید، متوجه می شدید که منابع در انتهای مطلب بیان شده است و افرادی باید شرم کنند که بدون جهت چشمان خود را بروی واقعیت بسته اند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.