افزودن نظر جدید

حرف دهنتوبفهم حضرت علی موردتحسین وشگفت تمام جهان هستی درشرق وغرب هستندهیچ انسان فهیم وعاقلی به ایشون وبقیه معصومین توهین نمیکنه لیکن اگرمسلمان نباشد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.