افزودن نظر جدید

1- فرخ هرمزد کتاب ایران در زمان سا سانیان فرخ هرمز اذرمی دخت رو پادشاه کرد وئ اذرمی دخت هم اون رو کشت در این شک نیست 2- نه 4- کیریستین سن ایران در زمان ساسانیان ص 517 عقل باید بپذیره که کار یک سیاست مدار نیست 6- کاوه فرخ سایه های صحرا ایران باستان در جنگ تمام خاندان ها با کودتای 628 موافق بودن رئیس کودتا اشنسپ اسپا بود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.