افزودن نظر جدید

1- رستم فرخزاد کار درستی کرد چون پدرش رو کشته باید انتقام میگرفت اگر کسی پدرت رو کشت پس بشین کاری نکن این درسته 2- بافیروزان در یک جبه بود 3-کدام شورش 4- رستم این کار رو نکرد هیچ واقعیتی ندارد 5- رستم به مردم ایران نگفت بلکه از پادشاه خواست صلح کنن نه مردم و اون نامه رو به برادرش داد نه مردم ایران 6 از فرمان شاه سرپیچی کرد کدام فرمان همه رو اطاعت کرد 7- رستم فرخزاد هیچ گاه نگفت برای ریاست بود نکنه اون جا بودی به تو گفت ما نمیدانم همان طور که در بالا گفتم همان کسا قبولش دارند بسته نیاز به تعریف ان افراد نداره
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.