افزودن نظر جدید

در لغت نامه دهخدا زیر عنوان سوسمار خور رستم خون ایرانی نریخت بلکه با تازیها جنگ کرد خالی بند ها دلیلی برای بد بودن رستم فرخزاد ندارید جز حرف بی منطق وطن پرستی فهم و درک لازم داره که بعضی ها ندارن اگر رستم فرخزاد بد بود فردوسی در شاه نامه اون همه شعر در بزرگیش نمیگفت و مرگش رو درد ناک نمیدونست و مثال قهرمان ازش یاد نمیکرد همین که وطن پرستا و فردوسی هم ارستم فرخزاد به نیکی یاد میکنن بسته نیاز به تعریف خائن غیر ایرانی کورها ترسوهای تازی پرست نداره
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.