افزودن نظر جدید

ایران به هیچ وجه رو به زوال نرفته و نابود نشده است؟ طبق کدام منبع و رفرنسی بیان می دارید که یهودیان ایران را رو به زوال بردند؟ آیا می دانید که همین کوروش یهودیان را از زوال در آورد؟ آیا می دانید کوروش چه بسیار خدمت به یهودیان کرده است؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.