افزودن نظر جدید

شما مصلحت داشتن نابودی جسد کوروش و پاک تر بودن کوروش را از کجا و طبق کدام منبع بیان می کنید؟ شما اگر منشور را خوانده بودید، هیچ موقع به آن مباهات و افتخار نمی کردید!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.