افزودن نظر جدید

سر در کدام دانشگاه های بزرگ نام کوروش هست؟ برای مثال هم شده، یک مورد را بیان کنید. دم در آتشکده ها و خانه کوروش پرستها نام کوروش نیست، چه رسد به دانشگاه های بزرگ دنیا
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.