افزودن نظر جدید

1. چرا نام کورش در شاهنامه نیامده است؟ مگر شاهنامه حکایت زندگی شاهان ایرانی نیست؟ پر نام کورش را در آن بیابید. 2. کتیبه بیستون سند جنایت داریوش علیه بشریت است. ترجمه آن هم توسط غربی‌ها صورت گرفته است. منظور از منابع ایرانی، اوستا و متون فارسی میانه بود. که نام کورش در آن وجود ندارد. اگر هست ارائه کنید. 3. رویدادنامه نبونید هم خود سندی بر جنایات عجیب و غریب کورش علیه بشریت است: [http://www.adyannet.com/fa/tags/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%8A%D8%B3] همچنین: 4. برای اسلام آثار باستانی بسیاری هم اکنون موجود است. از زمین کعبه گرفته تا قبرستان‌ها و مساجد متعدد... اما از شخص زرتشت هیچ اثر باستانی نمانده است که وجود او را ثابت کند. همچنین کلیه آثار مربوط به هخامنشیان، به ادعای باستان‌شناسان غربی مربوط به هخامنشیان است، اما ذهن تاریخی ایران، کلیه این آثار را به پیشدادیان و کیانیان ربط می‌داده و می‌دهند. شاید شما از جمله افرادی باشید که ذهن و حافظ تاریخی مردم ایران را ابلهانه و متوهمانه میدانید و دربست تابع نظریات باستان‌شناسان غربی و صهیونیست هستید. تمام.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.