افزودن نظر جدید

شما که دیگران را حرام زاده خطاب میکنید ایا به حلال و صحیح بودن اصل و نسب خویش واقفید؟؟ ادم حرام زاده , به طرف مقابل خود چنین تهتمت ناروایی می زند. شما که خود را پیرو حضرت امیر میدانید چگونه به خود اجازه می دهید چنین کلمات رکیکی را به زبان اورید؟!؟! کسی که پیرو واقعی حضرت امیر باشد یقینا چنین نخواهید کرد. شما در حقیقت به حضرت امیر و مذهب شیعه (که ان را حقیقت محض میدانید) توهین میکنید.شما در حقیقت سلام را دشمنید نه حامی,وگرنه این مکان بحث را با چاله میدان یکی نمی پنداشتید. پس بدانید هرچه کنید بخود کنید .انچه که به زبان می اورید بیانگر فهم و شعور شماست و در حقیقت لایق خودتان است نه دیگران. بدرود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.