افزودن نظر جدید

نظرتون درست نیست، چون شما یا نویسنده ای را قبول دارین، یا ندارین؟ اگر قبول دارین، چرا همه مطالبش رو نمی خواین قبول کنید؟ و اگر هم قبولش ندارین، کل مطالبش را باید بزارین کنار اینکه درست نیست که مثلا یک گفته ای را از یک نویسنده، قبول کنیم، و بقیه حرفهاش را قبول نداشته باشیم، به دلیل اینکه علیه کوروش یا کسی دیگه نوشته است و واقعیتی را بیان کرده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.