افزودن نظر جدید

بهتره احترام خودتو نگهداری . برای من مهم نیست که توی عقب مانده ی ذهنی چگونه قضاوت میکنی . شمایید که بجای بحث درست بحث را به بیراهه کشانده اید تا از ان فرار کنید شمایید که دچار آشوب زدگی فکری هستید جناب بی نام و نشان که سعی میکنید با تمسخر عیب های خودتو بپوشانید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.