افزودن نظر جدید

من با آدم های دروغگو بی احساس متعصب و تنگ نظری چون شما هیچ حرفی ندارم، عرب پرستی و کوروش پرستی و نژادپرستی ... لایق انسانهای نادانی چون شماست، ضمنا نام کوروش را از روی خود بردارید چون لایق این نام نیستید. بدرود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.