افزودن نظر جدید

کوروش تو زیادی چرت میگی واز خودت داستان میسرایی و ماجرای خلفای قبلی رو به اسم حضرت علی مینویسی چون دشمنی داری حضرت علی دوستدار صلح بود ولی در مواقع جنگ جدی و قاطع بود درضمن اون جریان بت ذهنی رو به خودت بگو که واجب تره راستی توهمین کتبی که بهش مینازی واستناد میکنی مثل طبری و زرینکوب نوشته بسیاری از ایرانیان با خواست خودشون مسلمون شدند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.