افزودن نظر جدید

سلام كورش گرامي، اولاً درباره جزيه از كدام منبع تاريخي سخن ميگوييد؟ جزيه اي كه از ايرانيان گرفته ميشد به قدر ماليات زمان ساساني بلكه كمتر بود. شورش مردم خراسان و شوش در زمان حضرت علي؟! در شورش (درگيري) مردم استخر، هيچ سركوبي نبود و بلكه قضيه به صلح انجاميد. حضرتعلي پيرو منطق قرآن بود كه همواره صلح و سلم برتر از حرب است. در مخالفت با مولا علي، شقاوت و بدبختي در دنيا و آخرت انتظارتان را ميكشد. آناني كه از مولا روي برگرداندند (و پيروان امروزي آنان) عده اي دنياطلب اهل شقاوت بودند. حضرت علي كدام بيگناه را كشت؟!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.