افزودن نظر جدید

دروغگو دروغگوی بزرگ تو دینت چیه که دروغ گفتنو بد نمی دونی هیچ منبع باستانی ننوشته کوروش با خاله اش ازدواج کرد این دروغ محضه 6 منبع برامطالعه زندگی کوروش هست که هیچکدوم اینو ننوشته من دقیق نوشته های این 6 منبع رو می نویسم تا همه بفهمند تو دروغ میگی اول هرودوت که میگه کاساندان همسر کوروش است هرودوت نزدیکترین مورخ به کوروش است در جایی دیگه هرودوت میگه مصری ها بعد شکست خود از کوروش شایعه کردند کوروش به خواستگاری دختر پادشاه مصر رفت که به نظر هرودوت این شایعه توسط مصری ها به این دلیل درست شد تا مصری ها از خفت خودنسبت به شکست سنگینشان از کوروش کم کنند هرودوت با اطمینان میگه همسر کوروش کاساندان مادر کمبوجیه وبردیا هرودوت در ادامه مینویسه همسر کوروش قبل کوروش فوت کرد و کوروش تا آخر عمرش دیگر ازدواج نکرد 3 مورخ و3 لوح و کتیبه به زندگی کوروش پرداختن که نوشته هایه همه رو الان مینویسم نوشته های مورخ اول هرودوتو که نوشتم همسر کوروش رو کاساندان دونست باید توجه داشت چون هرودوت نزدیکترین مورخ به کوروش بود و فقط یک قرن با کوروش فاصله داشت نوشته هاش قابل اعتماد ترند جالبه لوح پیدا شده از باستان به نام نبونعید هم گفته های هرودوتو تایید میکنه در این لوح نوشته شده همسر کوروش قبل کوروش فوت کرد کوروش مراسم عزاداری با شکوهی برایه او برگزار کرد و بعد مرگ همسرش بسیار غمگین بود وتا آخر عمر ازدواج نکرد کتیبه بیستون که توسط داریوش شاه نوشته شده هم میگه کمبوجیه و بردیا از یک پدر و مادرند و برادران تنی اند طبق گفته هرودوت و لوح نبونعید کوروش یک همسر داشت و بعد او هرگز ازدواج نکرد که کتیبه بیستون هم تایید میکنه پسران کوروش برادر تنی اند اگر کوروش همسر دیگه ای داشت قطعا پسری به دنیا می اورد تا جانشین کوروش شود هرودوت میگه فقط کاساندان همسر کوروشه دو مورخ دیگه هم در مورد همسر کوروش نوشتن که بعد هرودوت زندگی می کردن که الان نوشته هاشونو مینویسم یکی گزنفون که میگه کوروش همسر کوروش احتمالا دختر دایی اش بوده که بعید به نظر می رسه و نوشته آخرین مورخ به این صورته آخرین مورخ کتزیاس بوده که یک قرن بعد هرودوت ودو قرن بعد کوروش زندگی میکرده و با و جود اینکه در دربار اردشیر دوم پزشک بوده اما به زبان هایه شرقی آشنایی چندانی نداشته و نوشته هایه او زیاد قابل اعتماد نیست و می گویند اون چون 2 قرن بعد کوروش بوده از مردم سوال میکرده وچون زیاد با زبان شرقی آشنایی نداشته ممکنه دچار اشتباه شده باشه کتزیاس که این مواردو در موردش توضیح دادم نوشته کوروش به امپراطوری ماد حمله کرد و امپراطور ماد را نکشت تا اینجا هرودوت و گزنفون هم نوشتن بعد کتزیاس مینویسه پادشاه ماد هیچ نسبتی با کوروش نداشت و هردوت که گفته پادشاه ماد پدربزرگه کوروش بوده اشتباه کرده کتزیاس میگه هرودوت احتمالا این شایعه رو از مردم شنیده که پادشاه ماد پدر بزرگ کوروش بوده واین شایعه سیاسی بوده درست شده تا کوروش که بر دو امپراطوری پارس و ماد حکومت میکنه مردم خیال کنن پدربزرگ پدری کوروش پارسی و پدر بزرگ مادری کوروش مادی بوده که مردم ماد اعتراض نکنن چرا یک تمام پارسی بر اونها حکومت میکنه کتزیاس که میگه پادشاه ماد هیچ نسبتی با کوروش نداشت میگه برا اینکه پادشاه ماد که کوروش او را تبعید بر علیه کوروش قیام نکنه کوروش با دختر پادشاه ماد ازدواج کرد وکتزیاس اصلا اسمی از کاساندان در نوشته هاش نمیبره و فقط همسر کوروش را دختر پادشاه ماد می داند که هیچ نسبتی با کوروش نداشت 3 مورخ در مورد همسر کوروش نوشتن هرودوت میگه همسر کوروش کاساندانه که نوشته هاش با لوح نبونعید و کتیبه بیستون هم خوانی دارد گزنفون میگه همسر کوروش دختر دایی اش بوده کتزیاس میگه همسر کوروش دختر پادشاه ماد بوده که هیج نسبتی با کوروش نداشت شمانصفه حرف هرودوتو قبول دارین نصفه حرفه کتزیاس بعد دروغ به این بزرگی سر هم میکنید لعنت خدا بر هر کی که دروغ نوشت
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.