پیدایش شیعه انگلیسی

تشیع لندنی
05/07/1402 - 14:30

اطرافیان سید صادق شیرازی او را مرجع عالی‌قدر می‌خواندند؛ این در حالی است که اجازه اجتهادی که برادر وی (سید محمد شیرازی) به ایشان داده بود، به اجازه یک مرجع عادل مشروط شده است؛ قیدی که هیچ گاه رعایت نشده و در زمان ما هم، هیچ مرجع تقلیدی از بزرگان حوزه علمیه قم و نجف، او را تأیید نکرده است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
06/29/1401 - 12:21

امروز استعمار چپ و راست، دست به دست هم داده و برای نابودی امت اسلام و کشورهای مسلمان و غارت سرمایه‌های فراوان و منابع طبیعی تلاش می‌کنند و یکی از راه‌های رسیدن به این هدف، ایجاد فرق انحرافی مانند تشیع لندنی و حمایت همه جانبه از آنها است.

تفرقه بینداز و حکومت کن
12/21/1400 - 12:57

قدرتهای استعماری برای سلطه خود بر کشورهای ضعیف و به غارت بردن ثروت های مادی و معنوی آنان، همواره با موانع عمده‌ ای روبر بوده‌ اند، اما آنچه در میان این عوامل، توانسته همیشه مانع عمده و سد محکمی در برابر این اهداف استعماری باشد، قدرت دین و نفوذ مذهب در بین مردم بوده است؛ مخصوصاً دین اسلام که همیشه مورد اعتراف استعمارگران نیز بوده است.