گروه مخفی

ایلومیناتی, فراماسونری, گروه مخفی, نظم نوبن جهانی, شیطان
06/05/1401 - 12:16

بعضی صاحب نظران در حیطه فرقه شناسی معتقدند ایلومیناتی بخشی از فراماسون ها هستند. یا بعضی دیگر معتقدند ایلومیناتی وجود خارجی ندارد بلکه برای کنترل ذهن و گمراه کردن حواس مردم از فراماسون ها، این گروه خیالی معرفی و برجسته می شود. در هر صورت مبنای گروه ایلومیناتی و فراموسون ها بر امری غیر الهی و اهداف شرورانه است.